Van de Velde
Van de Velde
Van de Velde
Van de Velde
Van de Velde
Van de Velde

Ik solliciteer

Om u in te schrijven als kandidaat, moet u de volgende gegevens invullen in uw profiel. Via onderstaand menu kan u eveneens inschrijven d.m.v. CV upload of uw Linkedin profiel.

Personalia

Vul in de velden hieronder uw persoonlijke gegevens zo compleet mogelijk in. Het stelt ons in staat om snel contact met u op te nemen. Inschrijvingen zonder contactgegevens nemen we niet in behandeling.
Vul uw correcte e-mailadres in, deze zal gebruikt worden als gebruikersnaam

Door het indienen van uw sollicitatie erkent u geïnformeerd te zijn geweest dat Van de Velde uw persoonsgegevens conform dit document ("Privacyverklaring") verwerkt. Als u niet wilt dat uw informatie wordt gebruikt voor de hieronder vermelde verwerkingen, gelieve uw cv dan niet in te dienen.

De toegang en het gebruik van de sollicitantenwebsite van Van de Velde (met name https://www.workingatvandevelde.eu/, hierna "de Website") is onderworpen aan deze Privacyverklaring.

In deze Privacyverklaring verwijst de term “Van de Velde” naar eender welke rechtspersoon binnen de Van de Velde groep (zoals hier beschreven op de algemene website van Van de Velde) of diens vertegenwoordigers.

Algemeen

Van de Velde zal de persoonsgegevens die u op de Website invoert verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en deze Privacyverklaring.

In het kader van uw sollicitatie wordt u gevraagd persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld contactgegevens en verdere sollicitatie-informatie. Van de Velde vraagt u enkel om die informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de identificatie en evaluatie van potentiële kandidaten voor open vacatures. De verstrekking van de gevraagde persoonsgegevens aan Van de Velde is een noodzakelijke voorwaarde om een (arbeids)overeenkomst te sluiten.

De informatie meegedeeld via de Website is toegankelijk voor de HR-werknemers van Van de Velde en voor managers die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van vacatures. Van de Velde gebruikt gedurende het sollicitatieproces geen informatie die door u voor andere doeleinden is verstrekt, behalve indien gespecificeerd in deze Privacyverklaring, of met uw toestemming. Technisch personeel kan beperkte toegang tot uw persoonsgegevens hebben indien nodig voor het technische beheer van dit systeem.

Door het indienen van uw cv op de Website verklaart u geen onvolledige of onjuiste informatie te verstrekken aan Van de Velde. Houd er rekening mee dat als u onvolledige antwoorden op de gevraagde informatie geeft, wij u mogelijks niet als kandidaat voor vacatures binnen Van de Velde kunnen beoordelen.

Door het indienen van uw cv op de Website verklaart u verder dat de door u voorziene informatie geen inbreuk maakt op de privacy, publiciteit, vertrouwelijkheid of intellectuele eigendomsrechten van anderen, met inbegrip van informatie die handelsgeheimen onthult, tenzij u de rechten bezit of de toestemming van de eigenaar heeft om dat te doen. Ter verduidelijking, Van de Velde is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele schending van de privacy, vertrouwelijkheid of intellectuele eigendomsrechten van derden die voortvloeien uit de informatie die u op de Website meedeelde.

Deze Website fungeert als een passief kanaal voor de online verspreiding en publicatie van door sollicitanten ingediende informatie. Van de Velde's beheer van de Website legt geen verplichting op om communicatie of informatie vooraf te screenen en is niet verantwoordelijk voor het screenen of controleren van geplaatst materiaal.

Als deze Privacyverklaring een bepaald onderwerp niet behandelt, zijn de privacyverklaring en de wettelijke informatie op de algemene website van Van de Velde (met name: www.vandevelde.eu) van toepassing (het Algemene Privacybeleid). Deze Privacyverklaring heeft echter voorrang wanneer er enige inconsistentie is met het Algemene Privacybeleid of de wettelijke vermeldingen op de algemene website.

Van de Velde kan te allen tijde deze Privacyverklaring herzien door het te actualiseren. Wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te consulteren opdat u op de hoogte blijft van de geldende privacy-gerelateerde voorwaarden.

Uitgevoerde verwerkingen en doel van de verwerkingen

Indien u zich registreert op de Website, wordt u gevraagd persoonsgegevens te verstrekken aan Van de Velde.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en in een database geplaatst door Van de Velde. Ze worden tevens gebruikt om u te identificeren en evalueren voor de vacature waarvoor u gesolliciteerd hebt bij Van de Velde.

Deze verwerkingen worden uitgevoerd met als doel (i) het beheer van het personeel van Van de Velde, dit met inbegrip van sollicitanten; (ii) het beheer van de (pre-)contractuele relatie; (iii) het voorkomen van onregelmatigheden; en (iv) het opmaken van statistieken en tests.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, in het kader van de vernoemde doeleinden in deze Privacyverklaring:

1) aan één van de dochterondernemingen of onderaannemers van Van de Velde, eventueel gevestigd in een derde land;
2) indien gepast voor de functie en conform de toepasselijke wetgeving, aan derden die diensten verlenen aan Van de Velde die verband houden met authenticatie van sollicitanten en verificatie van de ingediende informatie (zoals de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van educatieve, verkiezings- of, indien van toepassing, strafregisters); en
3) aan overheidsinstellingen (inclusief belastingautoriteiten), overheidsagentschappen, rechtshandhavingsautoriteiten, partijen in een gerechtelijke procedure waar Van de Velde in verwikkeld is (inclusief onze juridische of andere adviseurs), of waar anders vereist door de toepasselijke wetgeving.
4) aan Synergie Belgium NV, die persoonsgegevens op vraag van Van de Velde zal verwerken om de sollicitatieprocedure af te wikkelen voor bepaalde openstaande vacatures. Synergie treedt inzake op als verwerkingsverantwoordelijke.
5) aan Hudson Belgium NV, die persoonsgegevens op vraag van Van de Velde zal verwerken om screening tests van sollicitanten uit te kunnen voeren. Hudson treedt inzake op als verwerker. Hudson treedt anderzijds ook op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens, voor de verbetering van de kwaliteit van hun dienstverlening, testen en platform en in het kader van algemeen wetenschappelijk en statistisch onderzoek op geaggregeerde data. De persoonsgegevens worden gedurende een periode van 10 jaar bewaard door Hudson, waarna deze automatisch worden verwijderd.

Van de Velde ziet erop toe dat alle dergelijke doorgiften overeenstemmen met de toepasselijke wetgeving.

Van de Velde gebruikt browser cookies om het gebruik van de Website te vereenvoudigen en informatie te verkrijgen met het oog op de op de Website aangeboden informatie en diensten te verbeteren. Van de Velde kan ook cookies gebruiken van dienstverleners of andere derden. Voor meer informatie, zie Van de Velde’s Algemene Privacybeleid.

Van de Velde bewaart persoonsgegevens van onsuccesvolle kandidaten gedurende een periode van een maand na de afwijzing.

Persoonsgegevens kunnen mogelijk door Van de Velde in overweging worden genomen voor toekomstige posities, als u hiervoor, en bijgevolg tevens voor een langere retentieperiode dan deze gestipuleerd in de voorgaande paragraaf, toestemming geeft. Indien u hierin toestemt, worden de gegevens gedurende een jaar bewaard door Van de Velde om u te kunnen contacteren voor andere vacatures dan degene waarvoor u gesolliciteerd heeft.

Als uw sollicitatie succesvol is, kunnen sommige van de verzamelde persoonsgegevens als onderdeel van dit wervingsproces worden overgemaakt naar uw personeelsdossier. De volledige details met betrekking tot welke persoonsgegevens Van de Velde over u als werknemer zal bewaren, worden meegedeeld tijdens het aanwervingsproces.

Rechten sollicitant

U kunt op elk moment toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die u op de Website heeft ingediend en deze inspecteren, bijwerken of verwijderen. U mag Van de Velde op elk moment vragen de door u verstrekte (onjuiste) informatie op de Website te corrigeren of te verwijderen door een e-mail naar het volgende adres te sturen: privacy@vandevelde.eu. Daarenboven kan u ook via dit emailadres het recht op beperking van verwerking van de u betreffende persoonsgegevens uitoefenen, alsmede het recht om tegen deze verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen.

In de mate dat de verwerking van de persoonsgegevens door Van de Velde gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u een klacht wil neerleggen conform art. 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan u dat doen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (zie: https://www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).

Veiligheid, aansprakelijheid, toepasselijk recht

Van de Velde is vastbesloten om de persoonsgegevens die u met ons deelt te beschermen. Ter ondersteuning van dit engagement hebben we passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onbedoelde vernietiging, wijziging of onthulling; misbruik; schade; diefstal of toevallig verlies of onbevoegde toegang.

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en de onderhavige voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische en Europese wetgeving. De rechtbanken van Gent zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande.

Indien u een vraag of bemerking heeft bij het verwerken van uw persoonsgegevens door Van de Velde kunt u contact opnemen met: privacy@vandevelde.eu of Van de Velde N.V., Lageweg 4, 9260 Schellebelle, België

Ja